Saopštenje Ureda premijera: Održan je sastanak Međuresornog odbora za prava djeteta

Priština, 19. novembar 2021

Povodom Međunarodnog dana prava deteta, održan je sastanak Međuministarske komisije za prava deteta, kojom je predsedavao premijer Republike Kosovo, Aljbin Kurti.

“Moramo stajati iza naših praktičnih i konkretnih planova da zaštitimo našu djecu – obećanja s generacije na generaciju, da ćemo ulagati u obrazovanje i zdravstvo, da izgradimo sisteme i usluge koje dopiru do sve djece”, rekao je premijer Kurti na otvaranju sastanka.

Istakao je opredijeljenost za implementaciju obaveza iz Programa upravljanja, u skladu sa globalnim opredjeljenjima za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG), te u cilju implementacije i poštovanja demokratskih principa i prava djeteta, kako je proklamovano u Konvenciji. o pravima djeteta i njihovoj definiciji u lokalnim politikama i zakonima.

Prioritet Vlade je rano obrazovanje. Stoga će Nacrtom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je Vlada usvojila prije nekoliko sedmica, početi izgradnja 50 vrtića širom zemlje, kako bi djeca imala odgovarajuću brigu.

Pored opšteg i stručnog obrazovanja, premijer je istakao da treba promovisati posebne kvalitete. Treba promovirati domove kulture, sportske centre i klubove koji imaju za cilj rani razvoj djece.

Kako bi se smanjio jaz između potražnje tržišta rada i obrazovanja, maturanti će dobiti 2.000 vaučera u vrijednosti do 600 eura za pohađanje kurseva informacionih tehnologija.

U saradnji sa UNICEF-om, Svetskom bankom, Save the Children i švajcarskim CARITAS-om, MONT je podržao 8123 dece iz zajednica i porodica sa socijalnom pomoći didaktičkim paketima.

Na osnovu Programa Vlade 2021-2025, podrška porodicama u teškoj socijalnoj situaciji i djeci je prioritet koji je sada počeo da se implementira kako u zakonodavstvu tako i kroz mjere Paketa za ekonomski preporod, odnosno dječijim dodacima i porodiljskim dodacima. U oktobru su sredstva izvršena za oko 95 hiljada korisnika ovih šema, a sa trendom koji vidimo ovog mjeseca, interes za korišćenje ovih šema je još veći.

Takođe, kao bitna tačka je izdvojen tretman djece sa smetnjama u razvoju. Za početak je predviđen budžet za narednu godinu za zapošljavanje 100 asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju.

Ministarstvo finansija, rada i transfera obezbijedilo je finansijsku podršku u iznosu od 900.000,00 eura za podršku 39 nevladinih organizacija licenciranih za pružanje socijalnih i porodičnih usluga.

Zakonom o dječijoj zaštiti predviđeno je osnivanje domova dječije zaštite, za koje je MFPT sada preuzeo inicijativu za njihovu izgradnju i obezbjeđivanje održivog finansiranja kroz izmjene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave i stvaranje posebnog granta za socijalne usluge.

Pored predstavljanja rezultata i postignuća Vlade, današnji sastanak je bio i poziv na konstruktivne razgovore, te konkretne planove za postizanje strateških ciljeva Vlade i unapređenje indikatora za prava djeteta.

Pored slabog pohađanja ranog obrazovanja i lošeg kvaliteta obrazovanja; razgovaralo se io oblicima fizičkog i psihičkog nasilja; stigmatizacija i nedovoljan pristup djeci sa smetnjama u razvoju; i široko rasprostranjena društvena nejednakost među djecom.

U cilju povećanja realizacije obaveza koje proizilaze iz Zakona o dječijoj zaštiti, Vlada intenzivno radi na izradi normativnih akata, kao i na preduzimanju mjera za podizanje svijesti građana o zaštiti djece. U tom cilju danas je pokrenut Program podizanja svijesti javnosti za primjenu Zakona o dječijoj zaštiti.

Sastanku su prisustvovali zamenica premijera Vlade Republike Kosovo, gđa. Emilia Rexhepi, ministarka finansija, rada i transfera, Hekuran Murati, zamjenica ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Edona Maloku-Bërdyna,

Ministar zdravlja, Rifat Latifi, direktor Kancelarije za dobro upravljanje, Habit Hajredini,

Šefica Kancelarije UNICEF-a na Kosovu Nona Ziherman, izvršna direktorka Koalicije nevladinih organizacija za zaštitu dece Donjeta Keljmendi, kao i predstavnici partnerskih organizacija.

Govor premijera na sastanku Međuresornog odbora za prava djeteta:

Poštovani ministre finansija, rada i transfera, g. Hekuran Murati
Poštovana zamjenica ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, gđo. Maloku-Bërdyna,
Poštovani ministre zdravlja, g. Rifat Latifi
Poštovani gospodine. Habit Hajredini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje,
Draga gospođo. Zicherman, šef Kancelarije UNICEF-a na Kosovu,
Draga gospođo. Kelmendi, izvršni direktor Koalicije nevladinih organizacija za zaštitu djece,
Poštovana potpredsednica Vlade Republike Kosovo, gđa. Emiljia Redžepi,
Poštovani članovi Međuresornog odbora za prava djeteta,

Dame i gospodo,
Poštovani gosti,

Posebno je zadovoljstvo biti danas ovdje, da zajedno razgovaramo o dostignućima u ostvarivanju prava djeteta, problemima i izazovima, kao i planiranju akcija za prevazilaženje poteškoća.

Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi sa prosečnom starošću od 29,5 godina, 31% stanovništva Kosova je od 0-18 godina, tako da imamo skoro 1/3 maloletnog stanovništva koji su najugroženiji građani.

Deca i mladi su u centru svega što obezbeđuje Vlada Republike Kosovo. Posvećeni smo sprovođenju obaveza iz našeg Programa upravljanja, u skladu sa globalnim opredeljenjima za ciljeve održivog razvoja (SDG), i implementaciji i poštovanju demokratskih principa i prava deteta, kako je navedeno u Konvenciji o pravima deteta i njihova definicija u lokalnim politikama i zakonima.

U cilju povećanja realizacije obaveza koje proizilaze iz Zakona o dječijoj zaštiti, Vlada intenzivno radi na izradi normativnih akata, kao i na preduzimanju mjera za podizanje svijesti građana o zaštiti djece.

Neophodno je implementirati zakonski okvir za zaštitu djeteta od svih oblika fizičkog i psihičkog nasilja, zlostavljanja, zlostavljanja, iskorišćavanja, zanemarivanja ili bilo kojeg drugog oblika koji ugrožava život, sigurnost, zdravlje, obrazovanje i odgoj djeteta. Istovremeno, garantuje dobrobit i poboljšava kvalitet života deteta, promoviše i omogućava njegov razvoj u društvu.

Dječija prava se izgrađuju na dva glavna nivoa: prvo, u motivirajućim naporima, obrazovanjem njihovih vještina, koje imaju za cilj da rezultiraju uspješnom odraslom osobom; i drugo, uz preventivne napore. Što se više radi na motivacionoj liniji, to se više smanjuje rad u smislu preventivnih mera.

Budući da uspješna zaštita djece počinje prevencijom, Kancelarija za dobro upravljanje u okviru Kabineta premijera izradila je program koji danas pokrećemo za podizanje svijesti javnosti o primjeni Zakona o dječijoj zaštiti.

Ovaj dokument ima za cilj da posluži kao zvanična platforma u provođenju aktivnosti podizanja svijesti, pružajući strateške komunikacijske smjernice za organizaciju i koordinaciju djelovanja svih odgovornih institucija.

Poštovani članovi Međuresornog odbora za prava djeteta,

Osim što smo počašćeni što smo dio ovog visokog državnog tijela, imamo odgovornost i obavezu da radimo na ostvarivanju prava djece.

Budućnost naše zemlje krojiće djeca. Ali budućnost djece krojimo mi i naši postupci. Nema veće odgovornosti.

Stoga je, osim predstavljanja rezultata i postignuća Vlade, današnji sastanak poziv na konstruktivne razgovore, te konkretne planove za postizanje strateških ciljeva Vlade i unapređenje indikatora za prava djeteta.

Veoma nizak procenat dece je uključen u predškolsko obrazovanje na Kosovu, do sada samo 7% starosne grupe od 0 do 5 godina. Naše predškolsko obrazovanje je lošeg kvaliteta. Postavili smo mu poseban prioritet u smislu kvantitativnog pristupa, sa specifičnim ciljem ravnopravnosti djece i rodne ravnopravnosti. Ovu stvar smo započeli programom rodne ravnopravnosti u maju 2020. godine, u našoj prvoj vladi.

Proširenje broja jaslica i vrtića trebalo bi dati dva bitna rezultata: kod pojedinca, 60% kognitivnih sposobnosti koje pojedinca prate kroz život je upravo iz predškolskog obrazovanja; a na javnom nivou, veća uključenost djece u ovo obrazovanje stvara prave uslove za populaciju bez gubitka ljudskih resursa i vještina.

Prioritet naše vlade je rano obrazovanje. Stoga će Nacrtom zakona o budžetu za 2022. godinu, koji je Vlada usvojila prije nekoliko sedmica, početi izgradnja 50 vrtića širom zemlje, kako bi djeca imala odgovarajuću brigu.

Pored opšteg i stručnog obrazovanja, treba promovisati posebne kvalitete. Treba promovirati domove kulture, sportske centre i klubove koji imaju za cilj rani razvoj djece. Važna tačka je i tretman dece sa smetnjama u razvoju. Za početak smo za narednu godinu izdvojili budžet za zapošljavanje 100 asistenata za djecu sa smetnjama u razvoju.

Ostali problemi o kojima ćemo danas razgovarati, osim slabog pohađanja ranog obrazovanja i lošeg kvaliteta obrazovanja; su oblici fizičkog i psihičkog nasilja; stigmatizacija i nedovoljan pristup djeci sa smetnjama u razvoju; i široko rasprostranjena društvena nejednakost među djecom.

Moramo stajati iza naših praktičnih i konkretnih planova da zaštitimo našu djecu – obećanja s generacije na generaciju, da ćemo ulagati u obrazovanje i zdravstvo, izgraditi sisteme i usluge koje dopiru do sve djece.

Pružimo aktivnu podršku i stvorimo sve uslove da naša djeca i mladi ostvare svoj puni potencijal.

Naša misija je da radimo zajedno što je više moguće na poboljšanju života sve dece na Kosovu, kako danas tako i budućih generacija.

Hvala vam na pažnji, zahvalan sam na dosadašnjem radu i posvećenosti ispunjenju naše zajedničke misije.

Hvala Vam.

Kaže se u saopštenju za medije kancelarije za odnose sa javnošću Kabineta Republičkog premijera Aljbin Kurtija. /Kosova.info

Go to TOP