KOSOVONajnovije

Opština Mamuša zbog kašnjenja u plaćanju obaveza od blizu 100 hiljada pred prinudnom naplatom

Opština Mamuša zbog kašnjenja sa plaćanjem na vreme računa i obaveza ukupne vrednosti preko 99.000 evra, kako to nalaže Zakon o upravljanju javnim finansijama, što rizikuje da se suoči sa sudskim i izvršnim postupcima.

„Tokom testiranja uočili smo kod 5 računa u iznosu od 99.210€ da isti nisu plaćeni u zakonskom roku od 30 dana. Kašnjenja su bila do 3 mjeseca”, navodi se u izvještaju.

Izvještaj pokazuje da je do neplaćanja računa u predviđenom zakonskom roku došlo zbog neopredijeljenosti budžetskih sredstava za plaćanje troškova na vrijeme. Kašnjenje u plaćanju obaveza, prema mišljenju revizora, povećava rizik od dodatnih sudskih troškova ili izvršenja od strane načelnika opštine, savetovan mu je da osigura da se računi plaćaju na vreme.

“Predsjedavajući mora osigurati efikasno funkcionisanje kontrolne tačke koja provjerava da li je plaćanje računa izvršeno u skladu sa rokovima utvrđenim zakonom”, preporučuje revizor.

Revizor zasniva nalaz na članu 39.1 Zakona br. 03 /L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, gde se zahteva da se svaki važeći račun i zahtev za plaćanje robe i usluga plati u roku od 30 kalendarskih dana nakon prijema računa.

Opština Mamuša se složila sa nalazima izvještaja, a pismom potvrde od 7. juna 2022. godine od gradonačelnika opštine Mamuša Abdulahida Krasniča potvrđuje se da je prihvatio izvještaj i da je saglasan sa nalazima izveštaja bez ikakvog komentara na sadržaj izveštaja revizije za “Revizijski izveštaj za godišnje finansijske izveštaje opštine Mamuša za 2021. godinu”.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort