KOSOVONajnovije

Ovo su odluke, imenovanja i politike sa 89 sjednice Vlade Kosova

Na osnovu saopštenja za medije Vlade Republike Kosovo, prenosimo vam dešavanja sa 89-te po redu sjednice Vlade. Usvojene odluke, politike i dokumenta u oblasti svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

Usvojena je Strategija za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija u Republici Kosovo 2022-2026 i Akcioni plan 2022-2024, koji predstavlja nastavak politike Vlade Republike Kosovo za izgradnju multietničkog društva i stvaranje države ravnopravnih građana, koja će garantovati prava svakog građanina, građanske slobode i ravnopravnost svih građana.

Na osnovu EU okvira za integraciju Roma, definisano je pet oblasti delovanja koje se obrađuju u Strategiji: obrazovanje, zapošljavanje i socijalna zaštita, zdravstvo, stanovanje i diskriminacija. Ove oblasti predstavljaju prioritete sa kojima se mora suočiti implementacija Strategije i međusobno su u interakciji. Za svaku od pet oblasti Strategije definisan je strateški cilj. Svaki strateški cilj je raščlanjen na specifične ciljeve, dok su ovi specifični ciljevi dalje raščlanjeni na rezultate i aktivnosti u Akcionom planu.

Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Zakonodavnog programa Vlade Republike Kosovo za 2022. godinu, prema kojoj se Zakonodavni program menja i dopunjuje na sledeći način:

Dodato u Zakonodavni program za 2022:

 1. Nacrt zakona o zaštiti prometa osnovnih proizvoda, rok za usvajanje u Vladi 10.08.2022.
 2. Nacrt zakona o Inspekciji za tržišni nadzor, rok za usvajanje u Vladi 05.12.2022.
 3. Nacrt zakona o dopuni i izmjenama Zakona br. 06/L -037 za metrologiju, rok za usvajanje u Vladi 05.12.2022;

Rok za usvajanje ovih nacrta zakona od strane Vlade se mijenja:

 1. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona br. 04/L-125 za zdravstvo, rok za usvajanje u Vladi 26.12.2022;
 2. Nacrt zakona o kinematografiji, rok za usvajanje u Vladi 15.12.2022.
 3. Nacrt zakona o autorskom i srodnim pravima, rok za usvajanje u Vladi 15.12.2022.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila četiri nacrta zakona.

 • Nacrt zakona o ciljanim sankcijama prekršiocima ljudskih prava strancima, koji definiše kriterijume i postupak za izricanje i otklanjanje ciljanih sankcija stranim prekršiteljima ljudskih prava, stranim počiniocima teških krivičnih dela korupcije i ima u cilju podrške demokratiji, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i principa međunarodnog prava.
 • Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Ministarstvu odbrane, kojim se usklađuje struktura Ministarstva odbrane sa Zakonom o uređenju državne uprave i nezavisnih agencija.
 • Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o Kosovskim bezbednosnim snagama, koji ima za cilj usaglašavanje sa osnovnim zakonima Ministarstva odbrane i Kosovskih bezbednosnih snaga.
 • Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o službi u Kosovskim bezbednosnim snagama koji će regulisati oblast discipline u Kosovskim bezbednosnim snagama, obaveze i odgovornosti pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga.

Vlada je dala saglasnost i na Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o oblastima administrativne odgovornosti kabineta predsjednika Vlade i ministarstava. Uredbom je zaokružen peti prilog Pravilnika iz oblasti rada Ministarstva unutrašnjih poslova kojem se dodaju nadležnosti bezbjednosti, zaštite i smještaja za žrtve trgovine ljudima, pružanja stručnih i usluga podrške putem državnih mehanizama iz ovog Ministarstva.

Čak je i Administrativno uputstvo za Žalbenu komisiju za strance usvojio Vladin kabinet na današnjoj sjednici.

Ovim Uputstvom definisan je sastav, zadaci, odgovornosti i postupak za razmatranje pritužbi i odlučivanje Žalbene komisije za strance.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javnog preduzeća, Regionalno vodovodno preduzeće Đakovica AD.

Sa sljedećim sastavom:

 1. Urim Gaši, predsjedavajući;
 2. Arianeta Nura, članica;
 3. Viljdane Maljoku, član;
 4. Jeton Hadžijaha, član.

Odobrena je odluka o usvajanju Programa građanske diplomatije Ministarstva inostranih poslova i dijaspore, koji će obezbediti aktivno učešće dijaspore i dijaspore u kreiranju politike i ima za cilj jačanje veze dijaspore sa Republikom Kosovo. , stvaranje mogućnosti za direktno uključivanje u institucije kreiranja politike i odlučivanja u zemlji porijekla, u cilju prenošenja znanja i iskustava. Za realizaciju ovog programa Vlada je izdvojila budžetska sredstva u iznosu od devedeset hiljada eura.

Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o dodjeli budžetskih sredstava za Mjeru 4.1 u implementaciji Odluke Vlade od 14. jula 2021. godine u vezi sa Paketom za privredni preporod. Prema odluci, nastaviće se doplata od 10 odsto na osnovnu platu, ali ne manje od 60 evra, za zaposlene u javnom sektoru zdravstva, u periodu jul-decembar 2022. godine.

U skladu sa mjerom 1.7 – Šema grantova za zanatstvo, Ministarstvo finansija, rada i transfera dodijelilo je budžetska sredstva Ministarstvu ruralnog razvoja za podršku početnim i postojećim preduzećima u okviru poziva „Program ravnomjernog regionalnog razvoja“.

Za ovu namjenu, prema zahtjevu Ministarstva regionalnog razvoja, izdvojeno je milion i sedamsto hiljada eura.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Vlade broj 14/24 od 11. avgusta 2021. godine kojom je izmijenjena i dopunjena Odluka Vlade br. 17/38 od 30. oktobra 2020. godine, kojim se odbor Univerzitetske bolnice i Kliničke službe Kosova popunjava predstavnikom Opštih bolnica po principu rotacije, u cilju popunjavanja članova ovog odbora i to:

 1. Dr. Hanumšah Kinđi iz Opšte bolnice u Peći zamenjen sa Dr. Isuf Zekaj iz Opšte bolnice Vučitrnu;
 2. Mentor Bisljimi, Ministarstvo zdravlja zamjenjuje se sa Mentor Sadikuom iz Ministarstva zdravlja;

Na današnjoj sjednici usvojene su tri konačne odluke o eksproprijaciji društvenih nepokretnosti za javni interes radi realizacije projekata od javnog interesa:

 1. Eksproprijacija društvene nepokretnosti „Fabrika cementa Šar“ koja je zahvaćena izgradnjom „Državnog puta“ na graničnom prelazu Eljezov Han.
 2. Eksproprijacija društvenih nepokretnosti za javni interes J.P „OPB Miruša“, na koju utiče realizacija Projekta izgradnje objekta za Centar za dokumentaciju i Centar za registraciju vozila u opštini Maljiševo, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova/agencije civilne registracije.
 3. Eksproprijacija za javni interes nepokretnosti koje se nalaze na lokaciji Aerodroma Đakovica, za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata Ministarstva odbrane, katastarskih područja Beč, Trakanić i Janoš Opštine Đakovica.

I prethodna odluka za eksproprijaciju i stvaranje prava službenosti za javni interes imovine zahvaćene realizacijom Projekta: Izgradnja pruge 2×110 KV “Kastrioti” u gradu Uroševcu, katastarske oblasti: Prelez i Jerljive, Kosina, Muhoc, Loškobare, Uroševac i Taljinoc i Jerljive, iz Opštine Uroševac, u korist subjekta koji je podneo zahtev/KOSPT kompanije (Kosovski operator sistema, prenosa i tržišta doo).

Odobrenje vladinog kabineta na današnjoj sjednici dobio je i akcioni plan: Transpozicija i implementacija Uredbe EU 2019/1020 o nadzoru tržišta i usklađenosti proizvoda i EU Uredbe 2019/515 o međusobnom priznavanju robe za pripremu novog Zakona o nadzoru tržišta proizvoda.

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine u koordinaciji sa Kabinetom premijera, nadležnim ministarstvima i drugim regulatornim organima, koji su određeni nosioci konkretnih mjera i aktivnosti predviđenih ovim planom, dužno je da do 30. novembra izvještava 2023. o mjerama i sprovedenim aktivnostima kao i mjerama i aktivnostima planiranim za izvještajni period.

Vladin kabinet je razmotrio i odobrio Godišnji izvještaj za 2022. godinu „Provođenje Programa eliminacije trgovinskih barijera prema članovima 34-36 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (2021-2025).

Na predlog Ministarstva finansija, rada i transfera, odobrena je odluka o izdvajanju finansijskih sredstava u iznosu od 255 hiljada evra za podršku obezbeđivanju udžbenika za učenike u opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac.

/Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort