KOSOVONajnovije

Specijala tijela pravosudnog sistema sa nespecijalnim učinkom

Izvor: Kallxo.com

Borba i procesuiranje korupcije na Kosovu i dalje se suočava sa ozbiljnim problemima. Efikasnost posebnih antikorupcijskih mehanizama ukazuje na stagnaciju i ozbiljne probleme o čemu svjedoči analiza radnih izvještaja u Specijalnom tužilaštvu i sudovima u zemlji.

Složenost pojedinih krivičnih djela, kao što su korupcija, organizovani kriminal, terorizam i ratni zločini, zahtevaju napredne istrage, a takođe zahtevaju da sudije koje sude u predmetima u vezi sa ovim krivičnim delima imaju dubinsko i specijalizovano znanje. 2008. godine od strane Specijalnog tužilaštva, kao organa gonjenja.

Dok je 2019. godine osnovano Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini za suđenje u predmetima Specijalnog tužilaštva Kosova, i podaci koji se odnose na Specijalno tužilaštvo Kosova pokazuju da ovo Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv složenih zločina nije postiglo smanjenje broja predmeta, koje je preuzelo od 2016, uprkos činjenici da je riješilo više slučajeva nego što je primio.

Izvještaji pokazuju da su u 79% slučajeva koje je podnela STRK, donesene osuđujuće presude, ali se ispostavilo da je tokom ovog perioda broj odbijenih presuda u Apelacionom u poređenju na primljene žalbe koje su podneli tužioci STRK bio veoma visok Dok su krajem 2016. godine u Specijalnom tužilaštvu Kosova rešene krivične prijave protiv 1725 lica, na kraju 2020. godine ovaj broj je povećan na 1840.

(Baza podataka 1d) je dokazano da su iz optužnica koje je Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo od 2016. do 2020. godine, podignute osuđujuće presude protiv 403 lica, oslobađajuće presude su izrečene protiv 98 lica, dok su odbijajuće presude izrečene protiv 10 lica.

(Baza podataka 1d) Ovo pokazuje da su u 79% lica protiv kojih je podignuta optužnica od strane Specijalnog tužilaštva Kosova, sudovi doneli osuđujuće presude.Osudio je samo 40% optuženih za koruptivna dela – 16 od 40 optuženih.

Poređenja radi, osuđeno je:

45% lica optuženih za korupciju od strane Osnovnog tužilaštva Prištine,

59% optuženih za korupciju od strane Tužilaštva u Prizrenu,

75% optuženih za korupciju od strane Tužilaštva u Peći je osuđeno.

Uprkos činjenici da je priroda predmeta kojima se bavi Specijalno tužilaštvo Kosova složenija i teža, može se videti da je stopa uspešnosti optužnica za korupciju podignutih od strane STRK-a nezadovoljavajuća. Analiza otkriva slabu saradnju Specijalnog tužilaštva Kosova. Kosovo sa drugim institucijama pozvalo je na prevenciju i borbu protiv kriminala, kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i jedinica za finansijsku obaveštajnu.

Takođe, podaci odražavaju nespremnost tužilaca STRK Kosova da samoinicijativno pokrenu istrage, pri čemu se ispostavlja da je samo u 5 slučajeva istrage o slučajevima korupcije od strane STRK pokrenuto na sopstvenu inicijativu, dok je Osnovno tužilaštvo Prištine u istom periodu pokrenulo 29 slučajeva korupcije na sopstvenu inicijativu drugih institucija i pokazuje spremnost da preuzme vođstvo u borbi protiv kriminala definisanog Zakonikom o krivičnom postupku.

Statistički podaci koje je prikupio MFK pokazuju da STRK nije u dovoljnoj mjeri upotrijebilo svoje najjače oružje, korištenje tajnih mjera kako bi istrage bile što efikasnije. Tajne istražne mjere su one istražna politika putem koje Tužilaštvo prikuplja dokaze kojima tvrdi da je počinjeno krivično djelo. Takve mere su prisluškivanje, tajno praćenje, fotografisanje, simulacija krivičnih dela, snimanje telefonskih razgovora itd.

Analizirani podaci MFK-a pokazuju nepoznavanje i nekorišćenje naloga za prikrivene mere od strane tužilaca STRK u slučajevima korupcije, a odražava i izuzetno retku upotrebu zahteva za izricanje mera bezbednosti okrivljenima za korupciju.Specijalno tužilaštvo Kosova, što pokazuje da je u periodu 2016-2020 više oslobođenih nego osuđenih za krivična dela korupcijske prirode.

Efikasnost STRK i podaci Državnog tužilaštva pokazuju da je Državno tužilaštvo u 2021. godini imalo ukupno 182 tužioca na svim nivoima, od kojih je 17 – uključujući i glavnog tužioca – raspoređeno u STRK.

Tokom 2016-2020 godine u STRK podneto je ukupno 458 krivičnih prijava, od kojih je samo u 2016 godini podneto 169 prijava, dok podnosioce zahteva predvodi Policija Kosova koja je podnela najveći broj krivičnih prijava u STRK.

Tužilaštvo – ukupno 193 prijave. (baza podataka 1c)

Podaci takođe pokazuju da je od 2016. do 2020. godine samo 5 krivičnih prijava podneto STRK-u od strane Agencije za borbu protiv korupcije, dok je samo jedan predmet podnela Finansijska obavještajna jedinica, dok nije bilo niti jednog slučaja podnesenog od strane organa uprave/inspekcija.

Ovo neminovno ukazuje na potrebu bolje koordinacije institucija pozvanih na prevenciju korupcije i identifikaciju finansijskih kriminala sa STRK je posebno pozvano da se bori protiv ovih vrsta krivičnih dela. Krivična dela organizovanog kriminala i korupcija, posebno one finansijske prirode, zahtijevaju visoko disciplinarnu istragu i koordinaciju napora specijalizovanih institucija u borbi protiv ove vrste kriminala. Analizirani podaci ne pokazuju plodnu saradnju specijalizovanog tužilaštva sa drugim organima u pogledu podnošenja krivičnih prijava, a saradnja institucija koje imaju pristup finansijskim podacima, poput PAK i FOJ, rezultiraće kvalitetne finansijske istrage, koje bi osim što bi predmeti bili visoko zasnovani na dokazima na sudu, uticali i na eventualnu identifikaciju imovine stečene krivičnim djelom, a samim tim i povećali oduzimanje imovine stečene djelom Još jedan podatak koji pokazuje koliko je bio efikasno STRK prema podacima koje je dostavio MFK, je tretman krivičnih prijava, a posebno način rešavanja predmeta u sudovima koje je formiralo Specijalno tužilaštvo Kosova pokazuju da je Specijalno tužilaštvo Kosova od 2016. do 2019. riješeno više predmeta.

Međutim, to nije bilo dovoljno da se smanji broj neriješenih predmeta koje je pokrenulo Specijalno tužilaštvo. Podaci pokazuju da je od ukupno 49 pritužbi STRK-a u 2016. godini, od kojih 22 na visinu kazne, samo Zaprimljene su 2 žalbe, dok je odbijeno 15 (za ostale žalbe nisu dostavljene podacima).

Podaci za 2017. godinu pokazuju da su od 63 pritužbe PSKR-a odobrene samo 3, dok su odbijene 23.

Podaci za 2018. godinu. I pokazuju da je od 33 žalbe koje je podneo STRK, odobreno samo 7, dok su odbijene 23.

Podaci za 2019. pokazuju da je od 33 žalbe podnetih od strane STRK-a odobreno 8, dok je odbijeno 13.

Podaci za 2019. godinu pokazuju da od 33 podnesene žalbe Usvojeno je 9, a odbijeno 12.

Podaci pokazuju da kvalitet žalbi na sudske odluke, uključujući i žalbe na osuđujuće presude, nije bio zadovoljavajući, zbog čega su odbijene od strane sudova koji su po ovim žalbama odlučivali. (Baza podataka 1e) Još jedan veoma važan segment koji pokazuje rad STRK postupanje po krivičnim prijavama za slučajeve korupcije. Koruptivna krivična djela kao najsloženija djela koja se otkrivaju i istražuju i kao djela koja prouzrokuju različite štete Praćenje suđenja za korupciju u kosovskim sudovima pokazuje da su u mnogim slučajevima optužnice podignute dosta vremena nakon počinjenja navodnog krivičnog dela, au mnogim slučajevima evidentno je da je sama istraga započeta nakon što je proteklo znatno vreme od izvršenja krivičnih dela. da se počinioci proglase krivima, a ima čak i slučajeva da se tokom njihovog puta do Tužilaštva i Suda. Da bi se ovakve situacije izbjegle, potrebna je brza i efikasna reakcija tužilaštva, potrebna je samoinicijativnost tužilaca na osnovu Zakona o državnom tužiocu i Zakonika o krivičnom postupku.

Podaci koje je dostavio MFK, a analizirao BIRN pokazuju stagnaciju kada je u pitanju pokretanje samoinicijativnih istraga od strane državnih tužilaca. Tužilac STRK je i sam samoinicijativno. Podaci su približno slični za 2017. godinu, gdje proizilazi da je od ukupno 4 korupcije predmeta koje vodi Specijalno tužilaštvo, nijedan nije pokrenut od strane STRK, dok u 2018. godini ukupno 7 predmeta nijedan na inicijativu istog.

Čini se da se situacija popravila u 2019. godini, gdje je od 20 predmeta korupcije riješenih u STRK-u samoinicijativno su pokrenuta 4 slučaja.

Ali opet u 2020. godini, od ukupno 57 predmeta korupcije koji se vode u Specijalnom tužilaštvu Kosova, nijedan slučaj nije pokrenut samoinicijativno.

Odnosno samo u 5 od 100 slučajeva korupcije vođenih u STRK u ovom periodu, predmet je pokrenut od strane Državnog tužioca.

(Baza podataka 2b) Za potrebe poređenja Specijalnog tužilaštva sa drugim tužilaštvima, tokom 2016. godine sva tužilaštva su pokrenula 17 slučajeva korupcije,

U 2017. godini – 11 predmeta, u 2018. godini – 26 predmeta, u 2019. godini – 54 predmeta,

U 2020. godini – 13 predmeta.

Dakle, ukupno za period 2016-2020. godine, tužilaštva su na vlastitu inicijativu pokrenula 121 slučaj korupcije. Drugi podatak koji se ogleda u podacima MFK-a i koji svjedoči o postupanju tužilaca STRK u postupanju u slučajevima korupcije pokazuje da od 2016. do 2020. godine ni u jednom slučaju nije izdata naredba za tajne mjere, za razliku od Osnovnog tužilaštva Prištine, koje je tokom ovih godina izdalo 43 naredbe za tajne mere i Tužilaštvo Gnjilana koje je izdalo 3 naredbe za tajne mere, dok je u ovom periodu samo u jednom slučaju podnet zahtev za određivanje pritvora, gde je zahtev i prihvaćen.

(Baza podataka 2c) Pritvor, kućni pritvor i druge mere koje se određuju osumnjičenima radi izbegavanja pravde i radi izbegavanja pravde da ne uništavaju dokaze ili utječu na svjedoke, pokazalo se da se oni vrlo rijetko koriste.

Veoma važan pokazatelj efikasnosti STRK-a kvaliteta njihovog rada je oblik rešavanja predmeta STRK-a na sudu. Podaci MFK-a pokazuju da je u 2016. godini sud izrekao osuđujuću presudu protiv 3 osobe protiv kojih je podignute optužnice, 2017. godine optužnica je odbačena protiv 3 lica prije početka glavnog pretresa; u 2018. godini Sud je donio presudu protiv 23 osobe optužene za korupciju, od kojih je 13 oglašeno krivim, 5 oslobođeno i 4 osobe optužene;

U 2019. nema podataka, dok je 2020. STRK optuženo 11 osoba za korupciju i svi su pušteni na slobodu. (Baza podataka 2e) Što se tiče slučajeva korupcije koje vodi STRK, ispostavilo se da je efikasnost niska u poređenju sa drugim tužilaštvima, štaviše, ispostavlja se da sa izuzetkom Osnovnog tužilaštva u Mitrovici,

Specijalno tužilaštvo Kosova ima najniži nivo efikasnost u postupanju po krivičnim prijavama korupcije u odnosu na sve slučajeve koji su u radu od 2016. do 2020. godine, dok je u istom periodu svih godina prosječno postupanje po krivičnim prijavama korupcije u radu STRK bilo manje od ostalih tužilaštava., u 2016.

STRK je imao efikasnost od 35% dok je prosječna efikasnost svih tužilaštava bila 51% U 2017.

STRK 41%, prosjek 51%

U 2018. STRK 35%, prosjek 59%

U 2019. STRK 28 %, prosek 60%

U 2020. STRK 47%, prosek 51%

STRK od 2016. do kraja 2020. godine podiglo je ukupno 846 optužnica, dok je broj nezavršenih istraga je porastao sa 434 na kraju 2016. godine, na 688 na kraju 2020. godine.

Takođe, od 2016. do kraja 2020. STRK je podneo ukupno 151 zahtev za pritvor dok je 143, ili 95% zahteva podneto odobreno.

Takođe, u pogledu efikasnosti postupanja s krivičnim prijavama STRK zaostaje za svim tužilaštvima u poređenju sa Odeljenjem za teške zločine svih tužilaštava na Kosovu.

2016 – STRK – 33% DRK 61%

2017 – STRK – 31% DKR 62%

2018 – STRK – 11 % DKR 61%

2019 – STRK – 14% DKR 67%

2020 – STRK – 17% DKR 63%

Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini u cilju povećanja efikasnosti i poboljšanja kvaliteta u vođenju predmeta koji spadaju u nadležnost STRK je izmenilo Zakon o sudovima, kojim je izmenjeno osnivanje Posebnog odeljenja u okviru Osnovnog suda u Prištini.

Ovo Specijalizovano odeljenje je osnovano početkom 2019. godine, dok su njegova organizacija i funkcionisanje detaljno opisani u Uredbi Sudskog saveta Kosova br. 03/2019 od 23. aprila 2019. godine. Funkcionisanje Odeljenja je konkretizovano u julu 2019. godine nakon izbora 6 sudija i premeštaja 3 pravna službenika iz Odeljenja za teške zločine Osnovnog suda u Prištini.

Početkom 2021. godine u Posebno odeljenje imenovano je još šest sudija, a dodato je i 6 pravnika. Prema podacima koje je BIRN dostavio Sudskom savetu Kosova, proizilazi da je od funkcionisanja Posebnog odeljenja u julu 2019. godine do kraja februara 2022. U ovom Odeljenju primljeno je ukupno 234 predmeta – ne računajući slučajeve pretpretresnog postupka, ekstradicije i međunarodne pravne pomoći.

Od ovih predmeta primljenih u ovom periodu, Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini je uspelo da reši 137 predmeta, ili 58% Ako Posebno odjeljenje Osnovnog suda nastavi rješavanje predmeta sa ovim trendom i tako prihvati onoliko predmeta koliko je primio do sada od svog funkcionisanja, ispada da će se u prosjeku za svaku godinu dodati 32 neriješena predmeta.

Posebni odjel je 2021. započeo sa 66 naslijeđenih predmeta od 2020. godine, tokom 2021. godine 72 nova predmeta, dok riješeno je samo 37 predmeta, što znači da je efikasnost odjeljenja u odnosu na primljene predmete za 2021. godinu bila 51%, dok je u istoj godini Odjeljenje za teška krivična djela imalo efikasnost od 87,83%.

Štaviše, ako pogledamo po efikasnosti Posebnog odjela u odnosu na sve predmete u radu, pada sa ukupno 138 naslijeđenih i primljenih predmeta, riješeno je svega 37 ili 27% predmeta.Tako da je Posebno odjeljenje u 2021. godini počelo sa 66 predmeta i završio sa 101 neriješenim predmetom, a ako se nastavi ovakav trend prihvatanja predmeta i efikasnosti rješavanja, neriješeni predmeti će porasti za najmanje 50%.Podaci iz godišnjeg statističkog izvještaja za vi 2021 godine pokazuju da je Specijalno odjeljenje Osnovnog suda u Prištini godinu počelo sa 66 naslijeđenih predmeta, primilo ukupno 72 nova predmeta, riješilo 37 predmeta, dok je 101 predmet ostao neriješen, što znači da je efikasnost ovog odjeljenja bila 51% , dok je broj starih predmeta iznosio 24 predmeta, kada se računa na broj sudija 12, on pada na prosečan broj sudija u rešavanju predmeta bio je 0,26%.

Prosek teških krivičnih dela osnovnih sudova Kosova je 4,99% dok Prema godišnjem statističkom izveštaju Sudskog saveta Kosova za 2020. godinu, prosečna starost predmeta na radu bila je 956 dana – prosečno trajanje je 178 dana. Od funkcionisanja Posebnog odeljenja do kraja februara 2022. godine, 6 predmeta na radu pranje novca i 5 predmeta ratnih zločina.Drugu kategoriju krivičnih djela za koje ovaj odjel tereti su slučajevi terorizma, od gde se ispostavilo da su u periodu jul 2019 – februar 2022 rešena ukupno 43 slučaja terorizma evra finansijska sredstva Posebno odeljenje za žalbe Kao i Posebno odeljenje Osnovnog suda, drugostepeno ovo odeljenje u Sudu Žalbe su postale operativne u julu 2019.

Prvobitno je Specijalno odeljenje za žalbe počelo da radi sa 3 sudije, dok je u januaru 2021. godine dodato još 3 sudije, od čega 1 sudija iz srpske zajednice. Deo ovog odeljenja su i sudije krivične oblasti Mitrovice, koje ukupno šalje 8 sudija Posebnog apelacionog odeljenja. Od funkcionisanja Specijalnog odjeljenja za žalbe, ovo odjeljenje nije preopterećeno predmetima, što je dovelo do situacije da sudije zadužene za Specijalno odjeljenje rješavaju i predmete Odsjeka za teška krivična djela, pored predmeta Posebnog odjela.

Tokom 2019. godine primljeno je ukupno 17 predmeta, od kojih je 7 predmeta okončano, dok je ostalo neriješeno 10 predmeta, izraženo u procentima, efikasnost Odjeljenja je 41,2%.Tokom 2020. godine primljeno je ukupno 43 predmeta, dok je 48 predmeta predmeti su okončani.a neriješenih je 5 predmeta, izraženo u procentima efikasnosti odjeljenja je 111,6% .

Tokom 2021 godine primljeno je ukupno 36 predmeta dok je završeno 36 predmeta, dok je na kraju godine bilo 5 neriješenih predmeta, izraženo u procentu efikasnosti odjeljenja 100%.

Pozadina STRK i složena priroda nekih krivičnih djela, kao što su korupcija, organizovani kriminal, terorizam i ratni zločini, zahtijeva napredne istrage i također zahtijeva da sudije koje sude u predmetima u vezi sa ovim djelima imaju dubinsko i specijalizovano znanje. Da bi se odgovorilo na ove složenije zločine u Republici Kosovo, prvobitno je 2008. godine osnovano Specijalno tužilaštvo Kosova kao tužilački organ, dok je 2019. godine osnovano Posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini za suđenje u slučajevima osnovanih od strane Specijalno tužilaštvo Kosova.

STRK ima ovlašćenje da podiže optužnice osnovnim sudovima, uključujući Posebno odeljenje, za krivična dela za koja je nadležno prema Zakonu o Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo.

Republičko specijalno tužilaštvo ima četiri odjeljenja:

  • Odjel za ratne zločine
  • Odeljenje za organizovani kriminal i druge zločine iz nadležnosti STRK.
  • Odjel za terorizam.
  • Odjel za korupciju i finansijski kriminal

Podaci korišćeni u ovoj analizi zasnovani su na otvorenim podacima koje je obezbedila Milenijumska fondacija na Kosovu (MFK) koji odražavaju efikasnost i efektivnost Specijalnog tužilaštva Kosova od 2016. godine pa nadalje i takođe odražavaju rad Posebnog odeljenja od njegovog osnivanja. .

Kroz otvorene podatke MFK-a i druge podatke ogleda se efikasnost Specijalnog tužilaštva u postupanju po predmetima od najranije faze, podnošenju krivičnih prijava do njihovog postupanja na sudu i takođe odražava broj predmeta u kojima su uložene žalbe na sudske odluke i epilog ovih žalbi. I ista se odrazila na efikasnost Specijalnog odjela od njegovog osnivanja i funkcionisanja do sada, a posebna pažnja je posvećena strukturi, broju sudija i tužilaca ova dva posebna organa pravde.Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima prikupljenim iz projekta

„Baza podataka za borbu protiv štetnih narativa o pravosuđu“ Program podržavaju Milenijumska fondacija na Kosovu (MFK i Millennium Challenge Corporation (MCC). Podaci u izvještaju ne predstavljaju stavove MFK-a i MCC-a, već su stavovi Balkanske istraživačke mreže – BIRN.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort