NajnovijeStavovi

Odgovorne institucije da stvore uslove za sortiranje i tretman otpada

Izazovi upravljanja sve većim količinama otpada, posebno iz širenja urbanih područja, predstavljaju značajan trošak za društvo, kao i vršenje pritiska na prirodno okruženje i klimatske promjene. Ali ovaj odbačeni materijal takođe predstavlja vrijedan resurs, koji se može sačuvati u ekonomiji prihvaćanjem pristupa cirkularne ekonomije. Za kružnu ekonomiju neophodno je reciklirati materijale iz otpada. Važnu ulogu igra i povrat energije iz otpada. Evropska unija je dala prioritet politikama regionalne ekonomije. Stoga je posvećen implementaciji principa hijerarhije upravljanja otpadom, koji promoviše njihovu prevenciju, ponovnu upotrebu i recikliranje. To zahtijeva razvoj i primjenu ekološki inovativnih rješenja kaže se u saopštenju organizacije civilnog društva Ec Ma Ndryshe prenosi Kosova.info.

U međuvremenu, za kosovske institucije, na lokalnom i centralnom nivou, upravljanje otpadom ostaje ozbiljan izazov, pošto još nisu pronađeni odgovarajući odgovori, u smislu njihovog prikupljanja, transporta, reciklaže, ponovne obrade i odlaganja, što predstavlja potencijalni rizik za životnu sredinu, a samim tim i zdravlje ljudi.

Poslednji nalazi Državnog ureda revizora pokazuju da se otpad na Kosovu odlaže bez ikakvog odvajanja i da sve završava na jednom mestu. DUR je ove godine objavio izvještaj revizije učinka na temu „Prikupljanje, tretman i odlaganje komercijalnog otpada“, kako bi se ocijenilo da li nadležne institucije prikupljaju, tretiraju i odlažu komercijalni otpad na efikasan način kako bi se smanjili rizici koji utiču na životnu sredinu i zdravlje. građana, gde su predmet revizije bili Ministarstvo za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, Regionalna kompanija za otpad „Čišćenje/Pastrimi“ i „Čistoća/ Pastërtia“, opštine Uroševac i Kosovo Polje i Kompanija za upravljanje deponijom na Kosovu. “Zaključak revizije je da Ministarstvo za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, opština Uroševac i Kosovo Polje nisu uspeli da stvore uslove za odvajanje i tretman otpada. Time je ugrožena zaštita životne sredine i zdravlje ljudi“, navodi se u izvještaju i dodaje da Ministarstvo nije izradilo politike i procedure za način upravljanja svim vrstama otpada.

Podsjeća da za upravljanje komercijalnim otpadom postoji niz administrativnih uputstava, ali za najobimniji otpad još nije uređeno njihovo detaljnije upravljanje kao u slučaju plastike, papira i limenki. „Ministarstvo za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, opština Uroševac i Kosovo Polje su izradili planove za upravljanje otpadom, ali nisu napravili procenu do koje mere su uspeli da sprovedu ove planove. Kao rezultat toga, nemaju informaciju o tome koliko su implementirana pitanja vezana za ulaganja u postrojenja za tretman otpada i mašineriju koja bi služila za separaciju otpada na izvoru. Izgrađena su dva pogona vrijedna preko 11 miliona eura, ali i dalje nisu u funkciji. “Osim što onemogućava tretiranje otpada prema odgovarajućoj kategorizaciji, mašine se i dalje amortizuju a da se uopšte ne koriste”, piše u izvještaju. Istovremeno, ističe se da regionalne kompanije za otpad prilikom prikupljanja ne odvajaju otpad prema državnom katalogu otpada i to ne radi Društvo za upravljanje deponijom prilikom njihovog odlaganja, dok kategorizacija otpada za preduzeća prema domaćinstvima. za pitanja naknada. „Zaštita životne sredine je ugrožena jer sanitarne deponije i transfer stanice i dalje nemaju integrisane dozvole. Iako je proces dobijanja integrisane dozvole započet od 2012. godine koju izdaje Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, ovaj proces nije završen do aprila 2021. godine i što pokazuje da sanitarne deponije i transfer stanice nastavljaju da odlažu otpad bez ispunjavanja uslova. uslove za zaštitu zemlje, vode i vazduha. Nalazi revizije pokazuju da pitanja vezana za upravljanje komercijalnim otpadom zahtijevaju hitna poboljšanja“, ističe se u izvještaju, gdje su adresirane i preporuke za odgovorne institucije./kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort